Nabovarsel for Harestad skole og kulturscene (GNR 49. BNR 48.)

The following text is the neighbor announcement sent out in relation to the planning permission for Harestad Skole og Kulturscene. Therefore the text is in Norwegian. 

**NB! Nabovarsel sendt ut 24.04.05 manglet vedlegg. Derfor sendes nabovarsel ut på nytt 27.04.05.

 

Nabovarsel for Harestad skole og kulturscene (GNR 49. BNR 48.) 

Harestad skole har i dag rundt 700 elever, en 1-10 skole fordelt på to bygg med en ATO-avdeling og SFO. Per i dag har Harestad skole kapasitetsproblemer, spesielt på barnetrinnet. Kommunestyret i Randaberg har vedtatt å bygge en ny skole som skal erstatte eksisterende Harestad skole. Området er regulert i forbindelse med utbygging av skolen og boligområdet mot nord.

Den nye skolen er vedtatt bygget i to byggetrinn: 

1. byggetrinn (BT1): 6-parallell ungdomstrinn inkl. kulturscene, byggestart i 2015.
2. byggetrinn (BT 2): 4-parallell barnetrinn, tidspunkt for bygging ikke fastsatt.

BT1 er planlagt lengst mulig øst på tomten, slik at den midterste delen av tomten kan etableres som bygg- og anleggsområde for BT2. Dette gir størst mulig fleksibilitet og sikkerhet i forhold til fortsatt drift av skolen under bygging av BT2. Plasseringen gjør at området vest for BT1, uten store inngrep, kan benyttes som rekreasjonsområdet i mellomfasen. Når hele anlegget er ferdigstilt vil det gi området en naturlig sammenheng og aldersmessig inndeling.

Utomhusanlegget er utviklet som en offentlig tilgjengelig leke- og aktivitetsplass som kan brukes av nærmiljøet utenom skolens åpningstid. Det offentlige grøntdraget i kanten av tomten mot sør og vest rammer inn skolegården og skaper en naturlig avgrensning av skolemiljøet fra boligbebyggelsen i syd. Skolens forplass vil også fungere som et offentlig rom med tilgang til Randabergs nye storstue. Kulturscenen har et 450 seters auditorium og en scene som er beregnet for fleksibel bruk, alt fra konserter til teater. Om dagen brukes volumet som skolens kantine, om kvelden og i helgene vil det være et nytt offentlig rom i Randaberg. 

Vedlagt nabovarsel er 3 perspektivtegninger (til venstre) som viser bygningen i sine omgivelser, samt fasadetegninger. Den nye skolen er tegnet som et kompakt skolebygg over 5 etasjer med kortsiden mot naboene i sør. Undervisningsbyggets materialer er hovedsaklig tegl og glass, mens Kulturscenen er kledd med metallplater.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til tiltaket, ta kontakt på post@spinnark.no


Hilsen, 

Jim Dodson,                                   Marion Louise Fanebust
Partner/ Arkitekt MNAL                  Diplom Ing. Architekt HTWG
Spinn Arkitekter AS                       Alliance Arkitekter

Klikk på bildet for å laste ned nabovarsel som .pdf

Klikk på bildet for å laste ned nabovarsel som .pdf